Menu Sluiten

Welkom!

Om beeld te geven van de werkzaamheden van de klinisch informaticus in verschillende zorgorganisaties heeft de NVKI 2 films gemaakt. In de eerste film zijn de klinisch informatici, als onderdeel van de medische staf gevolgd, en vertelt een klinisch informaticus over zijn werk bij IKNL. In de tweede film kijken we mee met de klinisch informatici in het Prinses Máxima centrum voor Kinderoncologie.

De klinisch informaticus in het Maasstad Ziekenhuis en IKNL

De klinisch informaticus in het Prinses Máxima centrum voor Kinderoncologie

Wat is klinische informatica

Klinische informatica is het vakgebied dat de zorg verbetert door het verbinden en versterken van verschillende domeinen zoals samenwerking, zorgprocessen en -informatie, applicaties en infrastructuur. Dit vakgebied, waarbinnen de klinisch informaticus werkzaam is, ontstaat uit een combinatie van een generiek profiel (fundament) plus specifieke specialisatie(s) (pijlers).
Een eenvoudige beschrijving van het beroepsprofiel ziet er daarom op hoofdlijnen als volgt uit:

  • Fundament: Dit staat voor de gemene deler, het postacademisch niveau van de professional en de competenties die iedere klinisch informaticus beheerst.
  • Pijlers: Dit betreft de specialisatie of het aandachtsgebied van een klinisch informaticus, waarbinnen specifieke kennis en ervaring is opgedaan.

Achtergrond

De samenleving verandert. Voor het eerst worden niet grotere, maar kleinere ziekenhuizen gebouwd en ontstaan nieuwe zorgmodellen waarbij ook disruptieve kanteling van traditionele specialisme gerichte organisatiestructuren niet geschuwd wordt. Steeds meer (technologische) mogelijkheden, toenemende vergrijzing maar ook het steeds vaker succesvol kunnen behandelen van ziektes hebben allemaal tot gevolg dat de houdbaarheid van goede zorg onder druk staat. Hoe houden we de zorg betaalbaar? Kan de zorg wel mee in het hoge technologische verwachtingspatroon van haar patiënten en cliënten? Hoe maken we geregistreerde informatie zo doelmatig mogelijk met optimaal hergebruik, waarbij zichtbare en onzichtbare valkuilen rondom privacy en security ontweken worden? Hoe passen we alleen de juiste technologie toe in plaats van alle innovaties blind na te jagen en wordt de zorg niet te afhankelijk van deze technologie? Het zijn allemaal relevante en actuele vraagstukken die cruciaal zijn voor een blijvend functionerend zorgstelsel. Bij dit type vraagstukken is de Klinisch Informaticus onmisbaar of gaat dat zijn.

De klinisch informaticus

De klinisch informaticus is een professional die werkzaam is op het snijvlak van zorgproces, IT en bedrijfsvoering (besturing). Door het inzetten van zijn kennis en vaardigheden binnen deze procesdomeinen streeft de Klinisch Informaticus naar een optimale zorg voor elke zorgconsument. Om deze functie te beoefenen heeft de Klinisch Informaticus (in)formeel contact binnen de verschillende organisatie-eenheden en geeft gevraagd en ongevraagd adviezen over ICT-ontwikkelingen en informatiestrategie binnen de gezondheidszorg. De Klinisch Informaticus realiseert innovatie en optimalisatie in de informatie-uitwisseling tussen de zorgconsument, zorgprofessional en zorginstellingen. Waar andere professionals vaak gespecialiseerd zijn op één van deze niveaus, onderscheid de Klinisch Informaticus zich door het kunnen acteren en verbinding leggen op al deze niveaus.

Wat is de NVKI

De Nederlandse Vereniging voor Klinische Informatica (NVKI) heeft als missie: intern versterken en extern professionaliseren. De NVKI is opgericht in 2015 en telt momenteel 100 leden. De groei in het ledenaantal en de spreiding over het land is constant wat ook in lijn is met de in het veld waargenomen behoefte aan Klinisch Informatici binnen (zorg)instellingen. De NVKI is een vakvereniging met als doel het verbinden van de Klinisch Informatici en het gezamenlijk met de leden zorgen voor een versterkte positie voor de in het vakgebied werkende professionals. Daarnaast streeft de NVKI naar professionalisering van dit vakgebied tot een volwassen, breed gedragen en door het werkveld (h)erkend vakgebied.

De ambitie is om tot betaalbare zorg voor de zorgconsument te komen door deze beter, doelmatiger, efficiënter en veiliger in te richten. Binnen de NVKI worden Klinisch Informatici in één vereniging bij elkaar gebracht om zo de ontwikkeling van zowel kennis als vaardigheden binnen het vakgebied te stimuleren en een verbindend element te vormen tussen de Klinisch Informaticus, het vakgebied en het werkveld. De NVKI staat daarmee voor het vakgebied van de Klinische Informatica, de belangen die hierbij spelen en de professionals die daarin werkzaam zijn. Zij behartigt deze belangen en verbindt de professionals die een belangrijke spil vormen tussen de zorg, ICT en organisatie.