Om effectief en efficiënt tot haar doelen te komen, stelt de vereniging verschillende commissies in die de verantwoordelijkheid krijgen om een bepaald onderdeel of activiteit te realiseren. Deze commissies bestaan meestal uit verschillende leden met minstens één bestuurslid als schakel naar het bestuur.


Doel van de commissie is het bewaken, het coördineren en het stimuleren van het beroepsprofiel van de klinisch informaticus. Concrete taken van de commissie zijn:

 • CAO, salaris, functiewaardering, (juridische) ondersteuning
 • Capaciteitsraming Klinische Informatica
 • Functiedifferentiatie
 • Werkterrein ontwikkeling
 • Opleidingsplaatsen verdeelvraagstuk
 • Linking pin naar het werkveld van de klinisch informaticus
 • Afstemmen over het beroepsprofiel met de commissie K&O
 • Ontwikkelen en opzetten van een accreditatiesysteem in overleg met commissie K&O

Samenstelling van deze commissie:

 • Thierry Felkers (afgevaardigde bestuur)
 • Marc Verkerke (lid)
 • Patrick Lubbers (lid)
 • Elserieke Gerritsen - Boersen (lid)


Het doel van de commissie is het bevorderen, het coördineren, het normeren en het bewaken van de kwaliteit van het vakgebied Klinische Informatica in de breedste zin van het woord. Concrete taken van de commissie zijn:

 • Ontwikkelen en opzetten van een accreditatiesysteem in overleg met commissie B&P
 • Overzicht houden van nationale activiteiten en werkgroepen en waar nodig coördinerend optreden
 • Linking pin naar de Opleidingen binnen het vakgebied Klinische Informatica, waaronder de opleiding aan TU/e SMPE/e
 • Opzetten en implementeren van een visitatiestructuur
 • Organiseren van bijscholing en nascholing

Samenstelling van deze commissie:

 • Sanne Soer (afgevaardigde bestuur)
 • Roanda Fokkens - Steba (lid)
 • Tamara Duarte (lid)
 • Dagmar Rosenbrand (lid)

Deze commissie bestaat uit minimaal twee leden. Jaarlijks is één lid aftredend en wordt diens plaats ingenomen door een plaatsvervangend lid. De commissie heeft tot taak eenmaal per jaar – na afloop van het boekjaar - de financiële administratie te controleren. Van de uitkomst van dit onderzoek brengt de commissie verslag uit aan de algemene vergadering en het bestuur. Tevens adviseert de commissie aan de algemene vergadering om de penningmeester voor zijn beheer al dan niet decharge te verlenen. Jaarlijks is één lid van de commissie aftredend en niet terstond herkiesbaar.

Samenstelling van deze commissie:

 • Tobias Kroon (lid - niet herkiesbaar)
 • Wilma Compagner (lid - herkiesbaar)


De commissie communicatie bevat onder meer de moderators van de website en de redactie van onder andere deze nieuwsbrief. Ze voorziet in alle communicatie die nodig is om de vereniging op juiste wijze te representeren in het Nederlandse professionele veld en zal tevens ondersteuning bieden aan alle door de Vereniging of een van haar commissies ondernomen activiteiten.

Samenstelling van deze commissie:

 • wordt uitgevoerd door bestuur NVKI