Menu Sluiten

Om effectief en efficiënt tot haar doelen te komen, stelt de vereniging verschillende commissies in die de verantwoordelijkheid krijgen om een bepaald onderdeel of activiteit te realiseren. Deze commissies bestaan meestal uit verschillende leden met minstens één bestuurslid als schakel naar het bestuur.

Beroepsontwikkeling en profilering
Het doel van de commissie is het bewaken, het coördineren en het stimuleren van het beroepsprofiel van de klinisch informaticus.

Concrete taken van de commissie zijn:

 • CAO, salaris, functiewaardering, (juridische) ondersteuning
 • Capaciteitsraming Klinische Informatica
 • Functiedifferentiatie
 • Werkterrein ontwikkeling
 • Opleidingsplaatsen verdeelvraagstuk
 • Linking pin naar het werkveld van de klinisch informaticus
 • Afstemmen over het beroepsprofiel met de commissie K&O
 • Ontwikkelen en opzetten van een accreditatiesysteem in overleg met commissie K&O

Samenstelling van deze commissie:

 • Patrick Lubbers (voorzitter)
 • René Verhaart (lid)
 • Ingeborg van Gessel (lid)
 • Thierry Felkers (afvaardiging bestuur)

Kwaliteit & Onderwijs
Het doel van de commissie is het bevorderen, het coördineren, het normeren en het bewaken van de kwaliteit van het vakgebied Klinische Informatica in de breedste zin van het woord.

Concrete taken van de commissie zijn:

 • Ontwikkelen en opzetten van een accreditatiesysteem in overleg met commissie B&P
 • Overzicht houden van nationale activiteiten en werkgroepen en waar nodig coördinerend optreden
 • Linking pin naar de Opleidingen binnen het vakgebied Klinische Informatica, waaronder de opleiding aan TU/e SMPE/e
 • Opzetten en implementeren van een visitatiestructuur
 • Organiseren van bijscholing en nascholing

Samenstelling van deze commissie:

 • Roanda Fokkens – Steba (voorzitter)
 • Harmke Koning (lid)
 • Jurrian van der Werf (lid)
 • Wouter Prummel (lid)
 • Ronald Reijnierse (lid)

Kascommissie

Deze commissie bestaat uit minimaal twee leden. Jaarlijks is één lid aftredend en wordt diens plaats ingenomen door een plaatsvervangend lid. De commissie heeft tot taak eenmaal per jaar – na afloop van het boekjaar – de financiële administratie te controleren. Van de uitkomst van dit onderzoek brengt de commissie verslag uit aan de algemene vergadering en het bestuur. Tevens adviseert de commissie aan de algemene vergadering om de penningmeester voor zijn beheer al dan niet decharge te verlenen. Jaarlijks is één lid van de commissie aftredend en niet terstond herkiesbaar.

Samenstelling van deze commissie:

 • Ellen Ophoff (lid)
 • Nicky de Jonge (lid)
 • Niels Dekkers (reservelid)